Home > Archive > 2013 > Volume 3 Number 5 (Oct. 2013) >
Volume 3 Number 5 (Oct. 2013)
Article# Type Article Title & Authors (Volume 3 Number 5 (Oct. 2013)) Page
324
Admir Djulovic and Dan Li
494
325
Xia Xiaoling and Wang Yunlin
501
326
Dan Wang and Yi Shang
505
327
Wei Hou, Zhe Ji, Xin Jin, and Xing Li
512
328
Brittany M. Wilbert and Qingzhong Liu
516
329
Chuan-Jun Su, Yin-An Chen, and Chia-Wen Chih
522
330
Frederick Ako-Nai and Qing Tan
529
331
Hui-Mei Wang and Fuh-Der Chou
536
332
Tiancheng Zhuang, Paul Baskett, and Yi Shang
540
333
Farah Purwaningrum
547
334
Abhay A. Bhamaikar and Pralhad Ramchandra Rao
554
335
Kuo-Wei Hsu
560
336
Ful-Chiang Wu, Chi-Hao Yeh, and Cheng-Hsiung Chen
567
337
Yushan Zhao
571
338
Nan Gao, Xueming Shu, Jiting Xu, Biao Wen, Peng Chen, and Peng Wu
575
339
Michal Holčapek and Tomáš Tichý
578

General Information

  • ISSN: 2010-3689 (Online)
  • Abbreviated Title: Int. J. Inf. Educ. Technol.
  • Frequency: Monthly
  • DOI: 10.18178/IJIET
  • Editor-in-Chief: Prof. Jon-Chao Hong
  • Managing Editor: Ms. Nancy Y. Liu
  • Abstracting/ Indexing: Scopus (CiteScore 2023: 2.8), INSPEC (IET), UGC-CARE List (India), CNKI, EBSCO, Google Scholar
  • E-mail: ijiet@ejournal.net