Home > Archive > 2017 > Volume 7 Number 8 (Aug. 2017) >
Volume 7 Number 8 (Aug. 2017)
Article# Type Article Title & Authors ( Volume 7 Number 8 (Aug. 2017)) Page
931
Zhang Yu-Xi, Wang Zhe, and Wang Jun
561
932
Gayatri Mehta, Jeanne Tunks, Kiran Sanagapaty, Alok Pal, and Rani Deepika Balavendran Joseph
566
933
Ying Cheng, Shaofeng Lu, Yang Du, and Gee Lim
571
934
Xin Bai
575
935
Yong-Xin Li, Hui-Min Lai, and Chin-Pin Chen
581
936
Xiaofeng Jiang and Dan Li
585
937
Masami Yoshida
589
938
Fariza Khalid
595
939
Ruiqi Deng and Pierre Benckendorff
601
940
Qiusha Min and Guanghui Wu
608
941
David W. S. Tai, Ren-Cheng Zhang, Yu-Te Wang, and Ray Wang
612
942
Zixun Hua
617
943
Chao-Tung Yang, Wei-Ting Yeh, and Wen-Chung Shih
623
944
Ting-Sheng Weng, Meng-Hui Hsu, and Der-Ching Yang
631

General Information

  • ISSN: 2010-3689 (Online)
  • Abbreviated Title: Int. J. Inf. Educ. Technol.
  • Frequency: Monthly
  • DOI: 10.18178/IJIET
  • Editor-in-Chief: Prof. Jon-Chao Hong
  • Managing Editor: Ms. Nancy Y. Liu
  • Abstracting/ Indexing: Scopus (CiteScore 2023: 2.8), INSPEC (IET), UGC-CARE List (India), CNKI, EBSCO, Google Scholar
  • E-mail: ijiet@ejournal.net
  • Article Processing Charge: 800 USD