Home > Archive > 2020 > Volume 10 Number 4 (Apr. 2020) >
Volume 10 Number 4 (Apr. 2020)
Article# Type Article Title & Authors (Volume 10 Number 4 (Apr. 2020)) Page
1371 Article
Mónica Larre-Bolaños-Cacho, Sergio Hernández-Alamilla, Ramona Fuentes-Valdéz, Pedro Najera-García
245
1372 Article
Zhuhan Jiang and Jiansheng Huang
252
1373 Article
Kongkiat Hirankerd and Nattapakal Kittisunthonphisarn
259
1374 Article
Chow-Chin Lu, Jon-Chao Hong, Fen-Fang Chen, and Shin-Yin Ma
265
1375 Article
Rong-Wang Hsu
271
1376 Article
Lina Wang, Junmin Fang, Yunwei Chen, Chuan Tang, Qianfei Tian, and Juan Zhang
279
1377 Article
Tareq Salahi Almigheerbi, David Ramsey, and Anna Lamek
284
1378 Article
Marini Abu Bakar, Muriati Mukhtar, and Fariza Khalid
290
1379 Article
Misaki Hashizume, Takeshi Kono, and Shingo Shiota
298
1380 Article
Bo Song, Rui-Fu Wang, and Xiao-Mei Li
304
1381 Article
Abdul Kholiq and M. Solehuddin
309
1382 Review
Wang Maolin and Lin Yong
314
1383 Article
Yelinjing Liu
320

General Information

  • ISSN: 2010-3689 (Online)
  • Abbreviated Title: Int. J. Inf. Educ. Technol.
  • Frequency: Monthly
  • DOI: 10.18178/IJIET
  • Editor-in-Chief: Prof. Jon-Chao Hong
  • Managing Editor: Ms. Nancy Y. Liu
  • Abstracting/ Indexing: Scopus (CiteScore 2022: 2.0), INSPEC (IET), UGC-CARE List (India), CNKI, EBSCO, Google Scholar
  • E-mail: ijiet@ejournal.net