Home > Archive > 2019 > Volume 9 Number 1 (Jan. 2019) >
Volume 9 Number 1 (Jan. 2019)
Article# Type Article Title & Authors (Volume 9 Number 1 (Jan. 2019)) Page
1164 Article
Hui-Jiun Hu and Li-Shu Lu
1
1165 Review
Zoi Karatza
8
1166 Article
Lu Li-Shu and Wu Pei-Fen
16
1167 Article
Kritsupath Sarnok, Panita Wannapiroon, and Prachyanun Nilsook
21
1168 Article
Jiajun Guo
27
1169 Article
Ya-Fung Chang, Chia-Ling Hsu, Wei-Nian Chen, and Tzu-Ting Wang
35
1170 Article
Masahisa Shinoda
41
1171 Article
Fuad M. Alkoot
46
1172 Review
Hua Fan, Weijian Chen, Jin Zhang, Yulan Li, Xingning Ye, and Quanyuan Feng
51
1173 Article
I-Jui Lee, Ting-Chun Hsu, Ten-Li Chen, and Meng-Cong Zheng
56
1174 Article
Feng Ye, Yong Chen, and Qian Huang
61
1175 Article
Sam Clark and Lena Lee
66
1176 Article
Junya Shinzawa, Shumei Chen, Jinhua She, Hiroyuki Kameda, and Sumio Ohno
70
1177 Article
Qun Wan, Li Hong Guo, Ding Wang, Lin Zou, and Ji Hao Yin
74
1178 Review
Jinyu Zhang and Hongman Wang
78

General Information

  • ISSN: 2010-3689 (Online)
  • Abbreviated Title: Int. J. Inf. Educ. Technol.
  • Frequency: Monthly
  • DOI: 10.18178/IJIET
  • Editor-in-Chief: Prof. Jon-Chao Hong
  • Managing Editor: Ms. Nancy Y. Liu
  • Abstracting/ Indexing: Scopus (CiteScore 2023: 2.8), INSPEC (IET), UGC-CARE List (India), CNKI, EBSCO, Google Scholar
  • E-mail: ijiet@ejournal.net
  • Article Processing Charge: 800 USD