Home > Archive > 2019 > Volume 9 Number 3 (Mar. 2019) >
Volume 9 Number 3 (Mar. 2019)
Article# Type Article Title & Authors (Volume 9 Number 3 (Mar. 2019)) Page
1193 Article
Shu-Fang Lin, Hung-Chang Chang, Chi-Tung Chen, and Ching-Ling Wu
164
1194 Article
Dongyang Wang, Yan Xiao, and Jie Tao
171
1195 Article
Zhifeng Wang, Rong Zhao, Yanli Xu, Xiangyong Li, Mingzhang Zuo, and Junmin Ye
178
1196 Article
Ching-Sung Wang, Yin-Cheng Huang, Teng-Wei Wang, and Si-Huei Lee
184
1197 Review
Yi-Wen Su
189
1198 Article
Haya Shamir, David Pocklington, Kathryn Feehan, and Erik Yoder
196
1199 Article
Yan Xiao, Hui Sun, and Bin Luan
201
1200 Article
Takashi Yamashita and Rachel Caitlyn Crane
206
1201 Article
Akekathed Sanglub, Prachyanun Nilsook, and Panita Wannapiroon
213
1202 Article
Shirley Shao
218
1203 Article
Bor-Tyng Wang
222
1204 Article
Fan Yang
227
1205 Article
Ang-Cheng Kris Ho and Victor J. Rodriguez
231
1206 Article
Zeplin Jiwa Husada Tarigan, I Nyoman Sutapa, Jenny Mochta, and Widjojo Suprapto
236

General Information

  • ISSN: 2010-3689 (Online)
  • Abbreviated Title: Int. J. Inf. Educ. Technol.
  • Frequency: Monthly
  • DOI: 10.18178/IJIET
  • Editor-in-Chief: Prof. Dr. Steve Thatcher
  • Executive Editor: Ms. Nancy Y. Liu
  • Abstracting/ Indexing: Scopus (CiteScore 2022: 2.0), INSPEC (IET), UGC-CARE List (India), CNKI, EBSCO, Google Scholar
  • E-mail: ijiet@ejournal.net