Home > Archive > 2019 > Volume 9 Number 10 (Oct. 2019) >
Volume 9 Number 10 (Oct. 2019)
Article# Type Article Title & Authors (Volume 9 Number 10 (Oct. 2019)) Page
1287 Article
Maher Chaouachi, Imène Jraidi, Susanne P. Lajoie, and Claude Frasson
678
1288 Review
Mary Isobelle Mullaney
689
1289 Article
Hyelin Jeong and Tae-Yeon Kim
699
1290 Article
Yunhao Huo
704
1291 Article
Samina Kausar, Xu Huahu, Muhammad Shahid Iqbal, Xiangmeng Wang, Muhammad Yasir Shabir, and Tamoor Khan
710
1292 Article
Rongrong Dong, Danling Fu, Xiaodi Zhou, and Buyi Wang
715
1293 Article
Tsai-Feng Cheng, Shu-Fen Tseng, and Huei-Chun Wu
724
1294 Article
Ali Abdullah Yahya
729
1295 Article
Zhihuan Zhang, Zhe-Ming Lu, Longhua Ma, and Chao Hu
735
1296 Article
Xin Wang, Mengyi Li, and Chuan Li
741
1297 Article
Dan Xia, Huirong Ke, and Yuan Tian
746
1298 Article
Liu Jing’ai and Zhang Li
751
1299 Article
Jing Xia Liu and Bin Wen
756
1300 Article
Xue-Mei Wang
762

General Information

  • ISSN: 2010-3689 (Online)
  • Abbreviated Title: Int. J. Inf. Educ. Technol.
  • Frequency: Monthly
  • DOI: 10.18178/IJIET
  • Editor-in-Chief: Prof. Jon-Chao Hong
  • Managing Editor: Ms. Nancy Y. Liu
  • Abstracting/ Indexing: Scopus (CiteScore 2023: 2.8), INSPEC (IET), UGC-CARE List (India), CNKI, EBSCO, Google Scholar
  • E-mail: ijiet@ejournal.net