Home > Archive > 2018 > Volume 8 Number 6 (Jun. 2018) >
Volume 8 Number 6 (Jun. 2018)
Article# Type Article Title & Authors ( Volume 8 Number 6 (Jun. 2018)) Page
1071
Naoshi Sakamoto
400
1072
Yun Cheng, Lili Zheng, Yanli Wang, and Feng Wang
407
1073
Jianzhen Zhang, Jia Tina Du, and Fang Xu
411
1074
Shujun Jiang and Ali Rafeeq
418
1075
Xiaochuan Zhu
422
1076
Reshmi Salini Ratnam Lakhan and Kumar Laxman
428
1077
Belsam Attallah and Zakea Ilagure
433
1078
Carlos A. Mugruza-Vassallo and Yolanda C. Mugruza-Vassallo
437
1079
Jing Du, Liyong Wan, Jingjing Xu, and Ronghuai Huang
443
1080
Jingjing Xu, Jing Du, Wenqian Bai, and Ronghuai Huang
449
1081
Liwei Hsu and Yen-Jung Chen
455
1082
Jheanel E. Estrada, Glenwin G. Bernabe, Jason S. Lopez, and Joyce Anne S. Potestades
459
1083
Mzomba Nelson Dludlu and Nomsa Mndzebele
462
1084
Shuwang Chang, Yan Jing, and Zhun Ye
465

General Information

  • ISSN: 2010-3689 (Online)
  • Abbreviated Title: Int. J. Inf. Educ. Technol.
  • Frequency: Monthly
  • DOI: 10.18178/IJIET
  • Editor-in-Chief: Prof. Dr. Steve Thatcher
  • Executive Editor: Ms. Nancy Y. Liu
  • Abstracting/ Indexing: Scopus (CiteScore 2022: 2.0), INSPEC (IET), UGC-CARE List (India), CNKI, EBSCO, Google Scholar
  • E-mail: ijiet@ejournal.net