Home > Archive > 2019 > Volume 9 Number 9 (Sep. 2019) >
Volume 9 Number 9 (Sep. 2019)
Article# Type Article Title & Authors (Volume 9 Number 9 (Sep. 2019)) Page
1273 Article
Nikita Mamedov
594
1274 Article
Xing Liu and Lutz Leonard Schuppener
599
1275 Review
Péter Miklós Kőmíves, Péter Pilishegyi, Norbert Novák, Adrián Szilárd Nagy, and Péter Körösparti
607
1276 Article
S. H. Zhong and W. L. Zhou
613
1277 Article
Yanbing Yang, Qin Zhang, Bin Liu, Lidong Wang, and Xiangfei Kong
618
1278 Article
Ben Niu, Qianying Liu, and Yiming Chen
623
1279 Review
Jieming Ma, Chili Li, and Minming Gu
629
1280 Article
Huan Wang, Shuang Geng, and Xi Song
634
1281 Article
Hui Hsin Cheng and Wen Huei Chou
639
1282 Article
Jingjing Liu and Xiaofeng Wu
645
1283 Article
Liu Jing’ai and Liu Weiqing
652
1284 Article
Chunye Tuo
661
1285 Article
Haifei Si, Xingliu Hu, Yujuan Tang, and Zhong Yang
666
1286 Article
Duan Zeng-Hui, Hu Xing-Liu, Hao Guo-Sheng, Luo Fang, He Xiao-Dan, and He Yi-Yang
671

General Information

  • ISSN: 2010-3689 (Online)
  • Abbreviated Title: Int. J. Inf. Educ. Technol.
  • Frequency: Monthly
  • DOI: 10.18178/IJIET
  • Editor-in-Chief: Prof. Dr. Steve Thatcher
  • Executive Editor: Ms. Nancy Y. Liu
  • Abstracting/ Indexing: Scopus (CiteScore 2022: 2.0), INSPEC (IET), UGC-CARE List (India), CNKI, EBSCO, Google Scholar
  • E-mail: ijiet@ejournal.net